Pacjent zagraniczny w polskich placówkach

Pacjent zagraniczny w polskich placówkach

Pacjent zagraniczny w polskich placówkach

Jak często występuje pacjent zagraniczny w polskich placówkach?

Czy polskie placówki są gotowe na przyjęcie pacjenta zagranicznego – część II.

Polska Organizacja Turystyczna wraz z Instytutem Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej w Polsce przeprowadziła badanie polskiego rynku pod względem ilości gotowych podmiotów medycznych na przyjęcie pacjenta zagranicznego.

W poprzednim wpisie na blogu Medical Travel Partner przedstawiliśmy kryteria według których Instytut badał polskie placówki i na czym ta gotowość do przyjmowania pacjenta zagranicznego miała polegać – LINK.

W pierwszym etapie badania przygotowano bazę podmiotów medycznych podlegających analizie. W oparciu o dane z rejestru przedsiębiorców powstała baza składająca się z 25 062 rekordów Centrum Systemów Informacyjnych – Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Lecznicą (RPWDL) w Polsce,

Następnie w drugim etapie wyeliminowano publiczne placówki.

W wyniku działań selekcyjnych na koniec pierwszego etapu zostało wybranych 2 331 rekordów (placówek potencjalnie gotowych na przyjęcie pacjenta zagranicznego)

Celem trzeciego etapu tworzenia bazy był podział podmiotów według oferowanych usług medycznych.

Ustalono podział na usługi stomatologiczne i nie stomatologiczne.

Celem etapu czwartego była weryfikacja stron internetowych i uzupełnienie adresów witryn podmiotów będących w bazie. Zważając na odmienny charakter usług od tego etapu przyjęto odmienną metodologię dla placówek stomatologicznych i pozostałych placówek medycznych. W ocenie stron internetowych brano pod uwagę ocenę funkcjonalności strony, tłumaczenie strony na języki obce i łatwość kontaktu z placówką.

ANALIZA usług STOMATOLOGICZNYCH.

Po przypisaniu wag do każdej z ocen strony internetowej po ocenie 812 stron internetowych placówek stomatologicznych do dalszego etapu zakwalifikowano 108 gabinetów i klinik stomatologicznych.

Były to podmioty, które otrzymały najwyższą ocenę 3 w kategorii “Rokuje”, lub posiadały ocenę 2 w kolumnie “Rokuje” i jednocześnie spełniały jeden z poniższych warunków:

  • posiadają strony w języku angielskim,
  • posiadają strony w języku niemieckim lub innym lub
  • posiadają wzmianki o turystyce medycznej.

Kryteria, które zostały przyjęte w kategorii „Rokuje” kolejno oznaczają:

1 punkt – mały gabinet, mały zespól, brak kompleksowych usług, fatalna strona itd.;

2 punkty – strona wskazuje na potencjał, kompleksowe usługi, większy zespół, jednocześnie brak wzmianek o turystyce medycznej;

3 punkty – duży potencjał, ciekawe oferty, kompleksowe usługi, świetne strony, często już z wersjami obcojęzycznymi.

Tabela 10: Zestawienie zbiorcze oceny stron internetowych placówek stomatologicznych (812) gotowych potencjalnie na przyjęcie pacjenta zagranicznego

Funkcjonalność Strony językowe Łatwość kontaktu Wzmianka o TM Rokuje
Ocena Ilość Język Ilość Ocena Ilość Ocena Ilość Ocena Ilość
3 92 Angielski 123 3 40 1 31 3 81
2 250 Niemiecki 44 2 246 0 782 2 134
1 227 Rosyjski 10 1 274 1 351
0 239 Inne 17 0 249 0 243

Źródło: opracowanie IBRIMT

 

Piątym etapem selekcji i analizy był „ TAJEMNICZY KLIENT“

 

Po dokonaniu selekcji stron internetowych zastosowano metodę badania wysyłając do klinik i gabinetów „zapytanie pacjenta“.Następnie dokonywano oceny odpowiedzi, które przychodziły.

 

Wysłano zapytanie do 108 klinik, których strony internetowe uznano za obiecujące czyli posiadające dużo informacji w języku obcym, były łatwe w użytkowaniu i w kontakcie.

Ze 180 klinik 41 przesłało swoje odpowiedzi, które były oceniane pod względem jakości udzielnej odpowiedzi w skali od 1 do 3, gdzie kolejne oceny oznaczały:

  • 1-minimum informacji lub informacje słabej jakości,
  • 2-dużo informacji, ale bez szczegółów,
  • 3-pełna odpowiedź, sporo konkretów, czasem też i ceny.

Z 41 klinik, które odpowiedziały na zapytanie pacjenta tylko 21 kontynuowało korespondencję, która była ponownie oceniana według ww. kryteriów. 10 klinik otrzymało notę 3 pod względem jakości odpowiedzi, a 11 udzieliło jej bardzo szybko. Tylko cztery kliniki podjęły próby przypomnienia, czyli samodzielnego kontaktu z pacjentem, wyprzedzając jego odpowiedzi pomiędzy etapami.

Poniższa tabela nr 12 zawiera zestawienie uzyskanych wyników.

Tabela 12: Zestawienie zbiorcze uzyskanych odpowiedzi na zapytanie „tajemniczego pacjenta” wśród stomatologów.

Pierwsze wysłanie maili Drugie wysłanie maili
Ocena odpowiedzi Ilość Czas reakcji Ilość Ocena odpowiedzi Ilość Czas reakcji Ilość
3 8 3 21 3 10 3 11
2 10 2 6 2 3 2 5
1 23 1 14 1 8 1 5
Suma 41 Suma 41 Suma 21 Suma 21

Źródło: badania własne.

Analiza jest niezmiernie ciekawa i ukazuje ile jeszcze pracy wymaga polski rynek turystyki medycznej. Tylko 21 klinik kontynuowało korespondencję z pacjentem. W ocenie Medical Travel Partner jest to liczba niewystarczająca biorąc pod uwagę potencjał polskiego rynku usług medycznych. Oznacza to, że wiele placówek chcących się rozwijać na rynku turystyki medycznej powinno skorzystać z wdrożenia procedur obsługi pacjenta zagranicznego.

Gotowe procedury do wdrożenia oferuje Medical Travel Partner – są one dostępne podczas szkoleń, warsztatów lub w kompendium, które można zakupić na stronie www.turystyka-medyczna.shoplo.com

LINK

Źródło:

IBRIMT http://ibirtm.pl/pl/

Więcej na https://turystyka-medyczna.com/