Kontynuacja projektu promocji polskiej turystyki medycznej – Polska Organizacja Turystyczna

Kontynuacja projektu promocji polskiej turystyki medycznej – Polska Organizacja Turystyczna

Kontynuacja projektu promocji polskiej turystyki medycznej – Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna 

Kontynuatorem zakończonego projektu promocji polskiej turystyki medycznej na rynkach międzynarodowych w latach 2012-2015, realizowanego dla Ministerstwa Gospodarki, jest Polska Organizacja Turystyczna. W ostatnich tygodniach Polska Organizacja Turystyczna podpisała projekt na realizację projektu promocji z Ministerstwem Rozwoju. W perspektywie unijnej 2014 – 2020 przeształcone Ministerstwo Rozwoju znalazło miejsce dla turystyki medycznej  wsród innych polskich marek produktowych takich, jak: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, części samochodowe i lotnicze.

Sektor turystyki medycznej został nazwany sektorem usług prozdrowotnych i został zaliczony do tzw. Inteligentnych Specjalizacji.  Przed Polską Organizacją Turystyczną zostały postawione zadania:

 • określenie roli przedsiębiorst świadczących usługi medyczne i turystyczne w tworzeniu spójnej oferty dla zagranicznego pacjenta,
 • wdrażanie wspólnej srategii komunikacji na określonych rynkach zagranicznych,
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie tworzenia i promocji oferty polskiej usługi prozdrowotnej na rynku krajowym i zagranicznym.

Program promocji dla Polska Organizacja Turystyczna dedykowany jest na rynki pozaunijne, a budżet programu wynosi 4,9 mln złotych. Czas trwania programu określono na lata 2017-2019. Adresatami działań informacyjno – promocyjnych są przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy i kooperanci zagraniczni, indywidualne osoby i media. Poprzez poszerzenie nazwy z „turystyki medycznej” na „usługi prozdrowotne” do beneficjentów programu oprócz klinik, szpitali, obiektów sanatoryjnych i pośredników medycznych, którzy byli beneficjantami poprzedniej edycji programu promocji turystyki medycznej, zaliczono również touroperatorów i hotele typu wellnes & spa.

W projekcie promocji usług prozdrowotnych w latach 2014-2010 również przewidziano wsparcie finansowe dla przedsiębiorców. Będzie ono realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO to Brand” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Rynkami poza UE, na których będą prowadzone wielonarzędziowe kampanie promocyjno- informacyjne z udziałem POT i przedsiębiorców, będą: Rosja, Ukraina, Norwegia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i USA. W ramach działań marketingowych przewidzianych w programie zaplanowano między innymi:

 • udział w zagranicznych targach branżowych (min. MITT Moscow/ INTERMED w Moskwie, Medicine and Cosmetology w Kaliningradzie, Medical Travel Exhibition and Conference w Kijowie, The International Medical Travel Exhibition and Conference IMTEC w Dubaju, World Medical Tourism & Global Healthcare Congress)
 • kampanie informacyjno-promocyjne w internecie i mediach tradycyjnych oraz społecznościowych
 • organizację podróży studyjnych po Polsce dla zainteresowanych sprzedażą polskich usług prozdrowotnych na określonym rynku zagranicznym jak i przedstawicielom mediów (w tym blogerów)
 • produkcję i dystrybucję materiałów promocyjnych dotyczących ofert polskich przedsiębiorstw świadczących usługi prozdrowotne

Plany POT Polska Organizacja Turystyczna dotyczące wsparcia turystyki medycznej wykraczają poza program promocji Ministerstwa Rozwoju dotyczące promocji turystyki prozdrowotnej i dotyczą zainicjowania powstania Krajowego Klastra Turystyki Medycznej do zadań którego będą należeć min.:

 • przeprowadzenie badań rynku, kompleksowych: jakościowych oraz ilościowych, które będą stanowiły podstawę do planowania strategicznego budowania planu rozwoju turystyki medycznej jako gałęzi eksportowej polskiej gospodarki
 • stworzenie warunków prawnych sprzyjających rozwojowi ubezpieczeń zdrowotnych na potrzeby turystyki medycznej, przyjaznych dla pacjenta warunków naprawy szkód i wypłaty rekompensaty/odszkodowań
 • stworzenie warunków sprzyjających do akredytacji i certyfikacji spójnej z systemem międzynarodowym świadczeniodawców
 • budowanie kontaktów i sieci partnerskich z podmiotami- interesariuszami rynku turystyki medycznej takimi,jak agencja podróży, brokerzy ubezpieczeniowi, świadczeniodawcy z innych krajów, media, a zwłaszcza międzynarodowe portale internetowe
 • rozwijanie skoordynowanego systemu informacji- platformy internetowej o dostępnych usługach zdrowotnych w Polsce, świadczeniodawcach, lekarzach, zawierających bazy ośrodków specjalizujących się w turystyce medycznej
 • promowanie turystycznej marki Polska na rynku usług wewnętrznych i zewnętrznych po to, aby budować wiarygodność i reputację kraju przyjaznego pacjentom poszukującym usług prozdrowotnych.